KGW w Sejmiku Województwa Ślaskiego

Obrady XXXI Sesji Sejmiku Wojewu00f3dztwa u015alu0105skiego, 19 grudnia byu0142y bardzo owocne, a w szczegu00f3lnou015bci bardzo u015bwiu0105teczne-bou017conarodzeniowo.

n

Przed sesju0105 odbyu0142o siu0119 przekazanie Betlejemskiego u015awiatu0142a Pokoju przez harcerzy i harcerki
nz Komendy u015alu0105skiej Choru0105gwi Zwiu0105zku Harcerstwa Polskiego.W tym roku hasu0142em przewodnim akcji jest; u201dOdwau017cnie twu00f3rzmy poku00f3j.u201d Ten symbol miu0142ou015bci i pokoju harcerze wru0119czyli wu0142adzom samorzu0105dowym, radnym, su0142uu017cbom mundurowym oraz duchownym; biskupowi diecezji katowickiej kou015bciou0142a ewangelicko-augsburskiego Marianowi Niemcowi i biskupowi pomocniczemu archidiecezji katowickiej Markowi Szkudle.

n

Warto podkreu015bliu0107, (wg.inf.), iu017c akcja przekazywania u015bwiatu0142a rozpoczu0119u0142a siu0119 w 1986 roku jako symbol bou017conarodzeniowego oru0119dzia. Od tego teu017c czasu pu0142omieu0144 docierau0142 do kilkudziesiu0119ciu kraju00f3w. W 2016 harcerze z Choru0105gwi u015alu0105skiej odebrali u015bwiatu0142o w Wiedniu, nastu0119pnie przekazali go w Sanktuarium na Jasnej Gu00f3rze i w Sanktuarium Matki Boskiej Sprawiedliwou015bci i Miu0142ou015bci Spou0142ecznej w Piekarach u015alu0105skich, sku0105d wyruszyu0142 w tradycyjnu0105 podru00f3u017c po naszym wojewu00f3dztwie.
nW Gmachu budynku rozbrzmiewau0142 u015bpiew kolu0119d i pastorau0142ek .Nasz Region Podbeskidzia reprezentowau0142y zespou0142y; u201eRajcusie u201e z Rajczy oraz Zespu00f3u0142 Regionalny u201dZasolanieu201d z Zasola Bielau0144skiego.
nTaku017ce woku00f3u0142 westybulu ustawione byu0142y stou0142y z potrawami u015bwiu0105tecznymi, gu0142u00f3wnie tradycyjnymi, byu0142y to np. drobne ciasteczka cieszyu0144skie, oscypek z u017curawinu0105, kluski z miodem po wilamowsku, paszteciki z miu0119sem i grzybami, kwau015bnica na u0142opatce, bigos, zupa z kwaczka, u017cywieckie serduszka piernikowe, pierniczki pisarzowickie, serniki, kompot z pieczek, fasolonka wigilijna, nalewka owocowa, chleb ze smalcem i ogu00f3rkiem kiszonym. Z innych regionu00f3w u015alu0105ska panie prezentowau0142y np.moczku0119, maku00f3wki, szpajzu0119, kou0142ocz u015blu0105ski, kapustu0119 z grochem po czu0119stochowsku, ciapkapustu0119 czy pierogi z kapustu0105 i grzybami. Byu0142y teu017c stoiska z ru0119cznie wykonanymi ozdobami u015bwiu0105tecznymi, a wszystko to za sprawu0105 Ku00f3u0142 Gospodyu0144 Wiejskich naszego wojewu00f3dztwa. Nasz powiat jak i Gminu0119 Wilamowice reprezentowau0142y KGW z Pisarzowic, powiat cieszyu0144ski KGW z Dziu0119gielowa, a u017bywiecczyznu0119 KGW z Soli oraz ze Zwardonia.
nWarto wspomnieu0107, iu017c w porzu0105dku obrad Sejmiku byu0142o podsumowanie zakou0144czenia obchodu00f3w Jubileuszu 150-lecia Ku00f3u0142 Gospodyu0144 Wiejskich w Polsce. Szczegu00f3lnie sens spou0142ecznej dziau0142alnou015bci podkreu015bliu0142a Przewodniczu0105ca Krajowej Rady KGW w Polsce pani Bernadetta Niemczyk. Byu0142o taku017ce wystu0105pienie prof.dr.hab.inu017c. Czesu0142awa Nowaka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pt.u201dKou0142a Gospodyu0144 Wiejskich spou0142ecznym spoiwem wspu00f3u0142czesnej wsi.u201d
nZakou0144czeniem pierwszej czu0119u015bci obrad byu0142o wru0119czenie honorowych odznaczeu0144 u201eZa zasu0142ugi dla Wojewu00f3dztwa u015alu0105skiegou201d, dla zasu0142uu017conych dziau0142aczek KGW z wojewu00f3dztwa u015blu0105skiego, byu0142y to panie; Maria Kajor (przewodniczu0105ca KGW z Zasola Bielau0144skiego), Agnieszka Szczotka z Soli, Wanda Wyroba z u0106wiklic, Zofia Wawrzyczek z Gilowic, Maria Rozpondek z Mstowa oraz Mau0142gorzata Niemczyk z Czu0119stochowy. Wszystkim odznaczonym bardzo serdecznie gratulujemy.

n

Uroczystu0105 czu0119u015bu0107 Sesji Sejmiku zakou0144czyu0142 piu0119kny wystu0119p Zespou0142u Regionalnego u201dZasolanieu201d, oraz wspu00f3lnie z Zespou0142em u015bpiewana kolu0119da u201eBu00f3g siu0119 rodzi.u201d

n

W przerwach miu0119dzy obradami, wszyscy obecni na Sali obrad jak i pracownicy Urzu0119du czu0119stowali siu0119 potrawami.
nBardzo serdecznie dziu0119kujemy pani prezes RZKRiOR w Bielsku-Biau0142ej Danucie Kou017cusznik, ktu00f3ra to zasiada w u0142awie sejmowej Sejmiku u015alu0105skiego za zorganizowanie nam wyjazdu i umou017cliwienie pokazania siu0119 chou0107 w piguu0142ce, sensu tego co robiu0105 panie w Kou0142ach jak i zespou0142ach regionalnych, u017ce dziu0119ki tym charyzmatycznym osobom ,bu0119dzie nadal rozbrzmiewau0142 u015bpiew, bu0119du0105 kultywowane obrzu0119dy, a na stou0142ach kru00f3lowau0107 bu0119dzie zdrowa u017cywnou015bu0107, bo czu0142owiek bez tradycji jest jak drzewo bez korzeni. Tradycja ma w sobie cou015b wartou015bciowego czego szkoda byu0142oby straciu0107, ma w sobie swoiste i niepowtarzalne piu0119kno. To su0105 nasze korzenie o ktu00f3re warto dbau0107.

n

Przewodniczu0105ca KGW Pisarzowice Cecylia Puzou0144
nZdju0119cia ZRu201dZasolanieu201d, C.Puzou0144

n