Sprawozdanie z III Zjazdu Delegatów Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej

21 listopada 2013 r. w Sali OSP Wilkowice odbył się III Zjazd Delegatów Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Delegaci to przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Kółek Rolniczych i Spółdzielni Kółek Rolniczych, działających na terenie byłego woj. bielskiego, tj. 6 powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego.

Na Walnych Zebraniach w tych organizacjach wybrano ok. 100 delegatów, z czego do Wilkowic Przybyło ponad 80-ciu. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Rejonowego Związku p. Edward Korczyk z Kęt. Następnie wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny „Sarna” z Rajczy, nad którym Rejonowy Związek ma patronat. Ponad czterdzieścioro dzieci w strojach góralskich śpiewało i tańczyło, promując wspaniały folklor Beskidu Żywieckiego. Po części artystycznej oficjalnie powitano gości, a wśród nich: p. Mieczysława Rączkę – Wójta Gminy Wilkowice, p. Grzegorza Szetyńskiego – Wicestarostę Bielskiego, p. Edwarda Janika – Przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego, p. Władysława Serafina – Prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

Przewodniczącym Zebrania został wybrany p. Antoni Kawończyk z Witkowic, a sekretarzem – p. Antonina Górna z KGW Meszna. P. E. Korczyk złożył sprawozdanie za okres kadencji 2009-2013, w którym najwięcej było działań dla KGW, w tym przeglądy zespołów regionalnych, konkursy kulinarne, konkursy wieńców dożynkowych, pielgrzymki KGW i KR do Rychwału, spartakiady KGW, szkolenia i kursy. Rejonowy Związek na realizację tych działań pozyskiwał środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, grantów konkursowych Województwa Śląskiego, gmin i powiatów. Wiele działań realizowanych też było we współorganizacji z Gminami, GOK-ami, innymi organizacjami. Dobrze układa się współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym Izby Rolnicze, ARiMR, ARR, KRUS, spółki wodne i inne. W dyskusji podkreślono potrzebę rejestracji do końca b.r. wszystkich Kółek Rolniczych w Krajowym Rejestrze Sądowym – tych, które do tej pory jeszcze tego nie uczyniły, ponieważ w przeciwnym razie od 1 I 2014 r. formalnie przestaną istnieć. KGW z miejscowości, gdzie nie działają KR, namawiano do rejestracji swoich regulaminów w Rejonowym Związku, co zapewnia im formalne podstawy do działania zgodnie z prawem. Podziękowano działaczom za ich ciężką, społeczną pracę, dzięki którym na obszarach wiejskich realizuje się wiele wartościowych przedsięwzięć i zachęcano do uczestnictwa w dalszych wspólnych działaniach.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium wszystkim członkom Zarządu i poprzedniej Rady. Podczas wyborów wybrano nową 13-to osobową Radę działaczy społecznych z 5-cio osobowym Prezydium. Na czele Rady stanął nowy Przewodniczący p. Waldemar Pieczara z Makowa Podhalańskiego, Przewodniczącą Rady KGW pozostała p. Antonina Górna, Sekretarzem p. Stanisława Kasperczyk z Suchej Beskidzkiej, a członkami Prezydium p. Agnieszka Szczotka z Rajczy i p. Ryszard Wójcik z Bielska-Białej. Pozostali członkowie Rady to. P. Halina Skrzypczyk z KGW Stare Stawy, p. Maria Kocoń z KGW Węgierska Górka, p. Łukasz Adamus z KR Czaniec , p. Stanisław Chowaniec z KR Grojec, p. Zbigniew Kopeć z KR Rajcza, p. Jerzy Majer z KR Cieszyn-Mnisztwo, p. Tadeusz Strządała z KR Chybie, p. Andrzej Wrona z KR Kęty. Zarząd w osobach p. Danuta Kożusznik z Cieszyna, p. Jadwiga Gębala z Wilkowic i p. Gertruda Proksa z Dzięgielowa. Do Komisji Rewizyjnej wybrano p. Danutę Mynarską z Jaworza, Stanisławę Kawłatow z KGW Kobiernice i p. Stanisława Cieciaka z KR Frydrychowice. Uroczyście podziękowano dotychczasowemu Przewodniczącemu – p. Edwardowi Korczykowi, który w organizacji kółkowej spędził już blisko 55 lat oraz p. Zofii Dwornik – Sekretarzowi Rady, która od 50 lat przewodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich w Kobiernicach.