Zasady księgowe KGW i KR

Koła Gospodyń Wiejskich w świetle Ustawy o Podatku Dochodowym Osób Prawnych z dn.15.02.1992 są traktowane jako -„inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej”- dochody tych jednostek wydatkowane na cele statutowe są zwolnione z podatku dochodowego art17 ust.1 pkt 4 i pkt 39. To dotyczy KGW, które ma przychody ze:

składek, darowizn, sponsoringu, wieńców, sprzedaży ciast, pierogów itp., ozdób z papieru, wyszywanek i innego rękodzieła i nie dzieli tych przychodów między siebie, tylko wykorzystuje na to, co jest określone w regulaminie KGW (na działalność statutową).

Takie KGW powinno mieć:

  1. uchwalony regulamin
  2. zarejestrowany regulamin w RZR,KiOR 
  3. udokumentowane członkostwo z legitymacjami i składkami włącznie
  4. zapłacona składka roczna na Rejonowy Związek (u nas 1 zł/członkini/rok, min. 20 zł rocznie od koła)
  5. zeszyt/rejestr przychodów i rozchodów i dokumenty księgowe np. paragon, f-ra, oświadczenie 3-ch członkiń, bilety itp
  6. na koniec roku protokół komisji rewizyjnej i uchwała ogólnego zebrania kgw, że „cały dochód przeznaczony będzie na cele statutowe”.

Kółka Rolnicze bez działalności gospodarczej – tak samo, ale te, które gospodarzą np. wynajmują bazę, wykonują usługi mechanizacyjne itp. – to jest działalność gospodarcza, wtedy normalna księgowość, bilans  i zeznanie podatkowe.

Artykuł 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje zwolnienie przedmiotowe obejmujące dochody:

  • Związków zawodowych,
  • Społeczno-zawodowych organizacji rolniczych, izb rolniczych,
  • Organizacji pracodawców,
  • Partii politycznych

w części przeznaczonej na cele statutowe.

Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie na cele statutowe, przy czym nie ma ograniczenia czasowego przewidującego wydatkowanie dochodów na cele statutowe w tym samym okresie co uzyskanie dochodu.

Dla celów dokumentacyjnych niezbędne jest prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków.

W przypadku, gdy społeczno-zawodowa organizacja prowadzi działalność gospodarczą, musi prowadzi taki rodzaj ewidencji, który pozwoli wykazać koszty i przychody związane z działalnością gospodarczą i statutową. Działalność gospodarcza podlega zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym.