Konferencja – Problemy ekonomiczne i społeczne współczesnej wsi w Polsce i w Unii Europejskiej

Konferencja została zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” wraz z Gminą Skoczów oraz Bankami Spółdzielczymi w Cieszynie i w Skoczowie. Uczestników spotkania przywitał Prezes Lokalnej Grupy Działania Jerzy Szalbot oraz Burmistrz Miasta Skoczów Janina Żagan. W charakterze ekspertów zostali zaproszeni Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Profesor Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Janusz Bartczak – Prezes Polskiej Sieci LGD, Marian Ormaniec – Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego, Ilona Mazur – Referat Kontroli PROW Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Alina Rakowska – Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Krystyna Binek – Angełowa – Prezes Banku Spółdzielczego w Skoczowie, Piotr Rucki – Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” oraz Andrzej Lasoń – Kierownik Cieszyńskiego Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu.

Konferencja miała charakter dyskusji – pierwszy zabrał głos Pan Jan Olbrycht, który przestawił perspektywy rozwoju rolnictwa w Europie przy udziale Wspólnej Polityki Rolnej, omawiając jednocześnie problemy polskich miast i wsi. Zwrócił uwagę, że podział dotacji unijnych musi pogodzić interesy wszystkich stron, zapewniając przy tym dobro ogółu. Następnie zabrał głos Kierownik Cieszyńskiego Biura Powiatowego w Międzyświeciu Andrzej Lasoń, który omówił ilość wniosków oraz kwoty wypłacone rolnikom w ramach PROW 2007-2013 poprzez nabory prowadzone w Biurze Powiatowym, jak i w Śląskim Oddziale Regionalnym. Janusz Bartczak – Prezes Polskiej Sieci LGD przestawił ilość LGD w kraju oraz ich znaczenie dla społeczności lokalnych, natomiast Ilona Mazur określiła ilość LGD w województwie śląskim. Następnie Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie przedstawiła ogólny zarys działalności banku, a Prezes BS ze Skoczowa zaprezentowała prezentację określającą rolę Banków Spółdzielczych w rozwoju społeczno – gospodarczym. Podała również statystyki dotyczące udziału Banków Spółdzielczych na polskim rynku, na tle innych banków, porówując jednocześnie te statystyki z innymi krajami. Kolejnym mówcą był prof. Czesław Nowak, którego wykład poruszał wiele istotnych zagadnień związanych z naszym członkostwem w UE oraz korzystaniem ze związanych z tym przywilejów oraz obowiązków, zwracając uwagę na niezwykle ważną kwestę dotyczącą braku możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytworzonych przez rolników. Porównał również problemy społeczno-gospodarcze Polski z innymi krajami, zwrócił uwagę na ogromne znaczenie takich organizacji jak np.: Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie Marian Ormaniec odniósł się do poprzednich prelegentów, podkreślając ważność działalności Lokalnych Grup Działania i zwrócił uwagę na potrzebę skracania czasu od złożenia wniosku przez beneficjenta do otrzymania pieniędzy, co umożliwia szybki rozwój gospodarstw czy też firm. W dalszej części pracownik ARiMR Barbara Kaleta przedstawiła niektóre z działań planowanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania mogli także zapoznać się z zagadnieniami PROW 2014-2020 dzięki udostępnionej przez ARiMR gazetce.
Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej reprezentowała Prezes Zarządu p. Danuta Kożusznik.