Całe życie z Kółkami

Ostatnio obchodziliśmy trzy niezwykłe jubileusze – 60-lecie Kółka Rolniczego w Kętach (pow. oświęcimski), 60-lecie pracy społecznej w Organizacji Kółek Rolniczych Edwarda Korczyka – pierwszego prezesa tegoż Kółka i Honorowego Przewodniczącego Rady Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej oraz 85 lat urodzin Pana Edwarda.

1 października, w Dniu Kółkowicza, w Kętach odbyły się uroczyste obchody tych jubileuszy, które były okazją do wzruszających wspomnień, podziękowań i serdecznych życzeń dla zacnego Jubilata. Edward Korczyk rozpoczął spotkanie takimi słowami: „Obchodzimy uroczystość, której celem nie jest chęć przechwalania się pracą dokonaną albo strojenie się w blaski urojonej chwały, lecz potrzeba poważnego skupienia się nad drogą przebytą, po to, aby nabrać ducha i wskazać na dalszą drogę. W zgiełku życia codziennego zatraca się często poczucie ciągłości pracy, zapomina się sens istoty poczynań i wyników, zakrojonych na dłuższą metę i na miarę szerokich idei. Dlatego ważnym jest, byśmy sobie uświadomili fakty, z których się przeszłość nasza składa i wartości ich dobrze rozumieli.” Słowa te wspaniale charakteryzują postać Edwarda Korczyka – niezwykle pracowitego, skrupulatnego, rzetelnego, ambitnego rolnika i bodajże najlepszego znawcę idei kółkowej w Polsce, a przy tym bardzo skromnego człowieka i społecznika.

Przebieg pracy społecznej Pana Edwarda Korczyka w Kółkach Rolniczych
i Spółdzielczości 
w 60-cio lecie działalności 1959-2019

Pan Edward Korczyk, urodził się 19 stycznia 1935 r. w Kętach. Całe swoje życie poświęcił pracy zawodowej w rolnictwie, kółkach rolniczych i spółdzielczości. W latach 1952-1955 realizował nakaz pracy w Zespole PGR Karsko-Myślikowskim w woj. szczecińskim, gdzie pełnił funkcję agronoma, zaś w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kochcicach był asystentem. Od 4 grudnia 1955 do 16 czerwca 1957 r. pełnił służbę wojskową, po czym wrócił do rodzinnego gospodarstwa rolnego, które prowadził nieprzerwanie do 1991 r. Gospodarstwo obejmowało 22 ha gruntów rolnych i 12 ha stawów. Równolegle w latach 1974-1975 pracował w Śląskich Zakładach Przemysłu Paszowego w Szopienicach. W latach 1976-1981 był również Kierownikiem produkcji podstawowej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bulowicach. W 1991 r. przekazał gospodarstwo rolne synowi. Po przejściu na emeryturę rolniczą w dalszym ciągu bardzo aktywnie udziela się społecznie w organizacji Kółek Rolniczych i Spółdzielczości. Jest niezwykle aktywnym i cenionym społecznikiem o 60-letnim doświadczeniu, na którym środowisko rolnicze zawsze może polegać.

Poniżej szczegółowy opis jego szerokiej działalności.

Kółka Rolnicze:

 1. Kółko Rolnicze w Kętach:
  a. 8 luty 1959 r. – reaktywowanie Kółka Rolniczego, podpisanie deklaracji członka, wybór na Prezesa Zarządu.
  b. Od 1959 r. do 2009 r. pełnił w tym KR funkcje: Prezesa Zarządu przez 15 lat, Sekretarza przez 15 lat oraz Członka Zarządu i Delegata na Zjazd PZKR w Oświęcimiu.
 2. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych (PZKR) w Oświęcimiu:
  a. 
  1961-1975 – Członek Zarządu Powiatowego oraz delegat na Zjazdy WZKR w Krakowie.
 3. Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Krakowie:
  a. 
  1962-1975 – uczestnik Zjazdów Delegatów WZKR.
  b. 
  1964-1975 – Członek Zarządu, a później Komisji Rewizyjnej, Delegat na Zjazdy Centralnego Związku KR
 4. Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Bielsku-Białej:
  a. 
  21.06.1977 – I Zjazd Delegatów i wybór na Członka Zarządu WZKR, którą to funkcję pełnił do 24.09.1983 r.
  b. 1983-1993 – Sekretarz Rady WZKR
  c. 
  1993-2003 i 2012-13 – Przewodniczący Rady RZRKiOR w Bielsku-Białej
  d. 
  2003-2009 – Sekretarz Rady RZRKiOR
  e. 
  Delegat na Zjazd Krajowego Związku Rolników
  f. 
  2013-nadal – Honorowy Przewodniczący Rady
 5. Zarząd Centralnego Związku Rolników w Warszawie:
  a. 
  1969-1974 – Członek Zarządu
  b. 
  1974-1997 – Członek Rady Głównej CZKR, rezygnacja w 1997 r.
  c. 
  Uczestnik 12 Zjazdów Delegatów

Związki i Zrzeszenia Branżowe

  1. Związek Plantatorów Roślin Oleistych:
   a. 1957-1967 – Przewodniczący Sekcji Plantatorów w Kętach
   b. 1961-1969 – Członek i Sekretarz Zarządu Powiatowego w Oświęcimiu
   c. 1962-1975 – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie
   d. 1962-1994 – Członek Zarządu Głównego w Warszawie przez 32 lata, w tym 18 lat Prezes Zarządu Głównego
  2. Związek Plantatorów Roślin Włóknistych:
   a. 1960-1973 – Członek Zarządu Powiatowego w Oświęcimiu
   b. 1965-1973 – Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie
   c. 1965-1974 – Członek Zarządu Głównego w Warszawie
  3. Zrzeszenie Producentów Ryb w Krakowie:
   a. 1957-1973 – Członek Zarządu, w tym 7 lat Prezes Zarządu

Agendy Miejskie, Wojewódzkie i Rządowe

 1. 14.06.1969 – Uchwałą Rady Miejskiej w Kętach powołany w skład Komisji Rolnictwa i Leśnictwa
 2. 1978-1980 – Przewodniczący Komitetu Osiedlowego nr 6 w Kętach
 3. 1984-1988 – Radny Miejskiej Rady Narodowej w Kętach, Przewodniczący Komisji Rolnictwa
 4. 1984-1990 – Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
 5. 4 marca 1981-1987 – powołanie przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Gospodarki Żywnościowej przy Radzie Ministrów w Warszawie
 6. 18 lipca 1990-1997 – powołanie przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Spółdzielczość rolnicza

  1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kętach:
   a. 1954 – nadal – Członek Spółdzielni
   b. 1960-1990 – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji Obrotu Rolnego
   c. 24.03-1990 – 25.05.2002 – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   d. 2012-2014
  2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kętach założona 28.02.1973:
   a. 1973-1976 – Społeczny Członek Zarządu Spółdzielni
   b. 1976-2006 – Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
   c. 2006- 2017– Przewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Bank Spółdzielczy w Kętach:
   a. 23.04.1960 – nadal – Członek Banku Spółdzielczego, Przedstawiciel grupy członków na Walne Zgromadzenie
  4. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bulowicach:
   a. 04.08.1976-01.10.1981 – Członek Spółdzielni, Kierownik Produkcji Podstawowej

Udział w ważniejszych wydarzeniach

16-21 V 1983 – udział w Światowym Kongresie Rzepakowym w Paryżu

1983 – udział w I Kongresie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego

23 IX 1983 – udział w Plenarnym Posiedzeniu Naczelnego Komitetu ZSL w Warszawie

22 VII 1984 – udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu

26-29 III 1984 – Kongres ZSL Warszawa

15 V, 21-22 V 1985 – udział w obradach Sejmowej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa

22 IX 1985 – Jubileusz 90 lat Ruchu Ludowego

1986-1989 – udział w Polagrze na zaproszenie Ministra Rolnictwa

11-14 V 1987 – Światowy Kongres Rzepakowy w Poznaniu, udział w Komitecie Honorowym

1987 – Światowy Kongres Pszczelarski – Warszawa

1977-1988 – udział w bardzo licznych obchodach, uroczystościach organizowanych przez Miejską Radę Narodową w Kętach

 • Obecnie – udział w uroczystościach organizowanych przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kęty.
 • Liczne kontakty z placówkami naukowo-badawczymi, udział w konferencjach, naradach i spotkaniach z przedstawicielami firm zagranicznych.
 • Jest głównym autorem opracowań z okazji jubileuszu 150-lecia działalności Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich.
 • Jest inicjatorem i ciągłym uczestnikiem Przeglądów Zespołów KGW, Konkursów Wieńców Dożynkowych, Przeglądów Kolędniczych.
 • Dba o prowadzenie kronik pamiątkowych różnych wydarzeń KGW, pisze szczegółowe sprawozdania i opracowania historyczne.

Wyjazdy specjalistyczne za granicę:

Do 1961 – Czechosłowacja

Do 1964, 1977 – ZSRR

11-30 IX 1965 – Jugosławia – zaproszenie przemysłu olejarskiego

16-26 X 1978- Anglia, Firma Chemiczna ICI

16-21 V 1983 – Francja, firma Shanter

4-8 V 1984 – RFN

4-8 XI 1985 – RFN

3-9 IX 1985 – Austria

20-24 X 1986 Dania

2-3 X 2002 – Belgia, Bruksela – otwarcie przedstawicielstwa Krajowego Związku COPA I COGECA

4-6 X 2010 – Belgia, Bruksela – Kongres COPA I COGECA

Za swoje działania otrzymał odznaczenia państwowe:

 1. Srebrny Krzyż Zasługi w 1971 r.
 2. Złoty Krzyż Zasługi w 1976 r.
 3. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1984 r.
 4. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 1999 r.
 5. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w 2010 r.

Posiada również liczne wyróżnienia i odznaki, m.in.:

 1. Odznakę „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej” w 1969 r.
 2. Medal 30-lecia Polski Ludowej w 1974 r.
 3. Odznakę „Za zasługi dla Kółek Rolniczych” w 1979 r.
 4. Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego w 1978 r.
 5. Zasłużony dla Woj. Bielskiego w 1980 r.
 6. Zasłużony Pracownik Rolnictwa w 1981 r.
 7. Medal 40-lecia Polski Ludowej w 1984 r.
 8. Zasłużony dla Rolnictwa w 1997 r.

Pan Edward Korczyk, jako osoba bezpartyjna, zawsze jest niezależny od układów politycznych czy grupowych, co daje tak potrzebną swobodę w podejmowaniu decyzji. Jego dewizą w pracy społecznej jest „Zawsze być pożytecznym, lecz nigdy niezastąpionym”. Jak mówi, działania społeczne to bezinteresowne służenie pewnej idei, a przez to ludziom. Jego działalność społeczna na przestrzeni tych 60 lat była nacechowana troską o godne wypełnianie powierzanych mu funkcji i obowiązków, aby służebna rola, którą pełni wobec organizacji i jej członków, spełniała ich oczekiwania i nadzieje. W pracy społecznej pomagali mu rodzice, akceptując jego działania, a od 1960 r. również żona, a później dzieci i wnuki.

Na swojej drodze wielkiego społecznika miał zaszczyt i przyjemność poznać wspaniałych działaczy społecznych. Poczynając od Kółka Rolniczego w Kętach pragnie wymienić takie osoby, jak: St. Madeja, Stefania Szłapa, E. Zajączek, Wł. Klęczer, M. Kilian i inni. Działacze szczebla powiatowego to np. Stefan Mleczko, Jan Palka, Ludwig Baduś, Stanisław Chmielniak, J. Sikora.

Z WZKR z Krakowa to wspaniały wspaniały Prezes WZKR Wł. Cahaj, Helena Chłopek, E. Piecha, Z. Jureczka, B. Bielecka.

Z WZKR w Bielsku-Białej to np. Michał Krzyśko, Bogusław Kucia, J. Wójcik, Wiesław Żaczek, B. Krzywda, Antonina Górna, Michał Wrona, Zofia Dwornik, Paweł Kłoda, Antoni Trylski, Mieczysław Brachaczek, Stanisława Kasperczyk, Gertruda Proksa, Waldemar Pieczara, Danuta Kożusznik, Jadwiga Gębala i wielu, wielu innych.

CZKR w Warszawie to np. Franciszeg Gesing, Z. Czaja, J. Wostek, Norbert Aleksiewicz, St. Popiela, J. Kozioł, E. Gnat oraz Wojciech Droździk, J. Wojtyna, K. Biernacki, J. Rychter, Eugeniusz Dzieunan i inni.

Wielu z nich już nie żyje, lecz są w pamięci Pana Korczyka, jako wzór prawego działacza społecznego i wzorowego rolnika. Jego zdaniem ideę społeczną można realizować i podejmować w grupie działaczy, którzy są przekonani do idei ruchu kółkowego, spółdzielczego czy samorządowego. Każda organizacja ma do wypełnienia swoje cele, które najczęściej realizuje aktyw społeczny, przy życzliwości i zrozumieniu ze strony kierownictwa etatowego.

W swojej pracy społecznej, przy mnogości sprawowanych funkcji, zawsze ma w pamięci słowa Stanisława Staszica: „pamiętając o godnościach, nie zapomnij o godności”. Ta jego ogromna pokora, życiowa mądrość i zrozumienie dla drugiego człowieka sprawiają, że darzony jest przez wszystkim ogromnym szacunkiem i zaufaniem, jest niekwestionowanym autorytetem, z którego wiedzy i doświadczenia wszyscy w „Rodzinie Kółkowej” chętnie korzystamy.

Pan Edward pragnie podziękować wszystkim działaczkom i działaczom społecznym, którzy w jego 60-cio letniej pracy społecznej rozumieli go, wspierali oraz darzyli zaufaniem.

Zacnemu Jubilatowi jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje i mamy nadzieję na dalszą, wspaniałą i owocną współpracę.

Danuta Kożusznik