O nas

Kółka Rolnicze są dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych, działającą na rzecz zwiększania produktywności gospodarstw rolnych oraz poprawy materialnego i kulturalnego poziomu życia na wsi. Jako organizacja niezależna od organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji, reprezentuje i broni całokształtu zawodowych i społecznych interesów rolników indywidualnych. Członkami Kółek Rolniczych są osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne jako ich właściciele, posiadacze lub użytkownicy oraz inne osoby związane z rolnictwem.

Kółka prowadzą aktywną politykę tworzenia prawa. Z ich inicjatywy w Sejmie złożono kilka projektów ustaw, między innymi „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”, ustawę o abolicji dla organizatorów rolniczych protestów, ustawę o biopaliwach. W zakresie działalności społeczno-organizatorskiej Kółka Rolnicze i ich ogniwa realizują następujące zadania:

 • reprezentowanie rolnictwa i wsi przed administracją państwową i samorządami;
 • prowadzenie doradztwa i szkoleń fachowych wśród rolników;
 • udzielanie pomocy w zbywaniu płodów rolnych;
 • podejmowanie działań na rzecz sprawnej organizacji skupu, zaopatrzenia, a także
 • inicjowanie i pomoc w tworzeniu zakładów przetwórczych, magazynów itp.;
 • podejmowanie działań na rzecz wielofunkcyjności rozwoju wsi, w tym rozwoju infrastruktury wiejskiej, przedsiębiorczości, agroturystyki, ochrony środowiska itp.;
 • oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i podnoszenie rangi zawodu rolnika.

Koła Gospodyń Wiejskich są dobrowolną organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działających w ramach organizacji kółek rolniczych. Mają własne, demokratycznie wybierane władze i odrębny regulamin. Zdecydowaną większość członkiń stanowią rolniczki, ale w szeregi organizacji przyjmuje się też nauczycielki, lekarki i pielęgniarki oraz osoby pracujące w instytucjach obsługujących wieś i rolnictwo. KGW są najsilniejszą organizacją społeczną w Polsce. Działają we wszystkich województwach, powiatach i gminach kraju.

Obecnie w Polsce istnieje ok. 25000 Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszających blisko 857000 członkiń, które w swej pracy wykonują różne zadania programowe tym samym kontynuują główne cele oraz tradycje
i czerpią z bogatych doświadczeń i 140 – letniej działalności.
Zadania obejmują wszystkie obszary życia kobiet, rodziny i społeczności wiejskiej koncentrując się
w pięciu obszarach:

 • pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu jak największego udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku wakacyjnego. Wiele kół prowadzi działalność mającą na celu poprawę warunków lokalowych szkół współdziałając w tym zakresie z ogniwami administracji samorządowej i rządowej;
 • działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie poziomu stanu sanitarnego obejść gospodarskich całej wsi, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym;
 • rozwijanie różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wielofunkcyjnego rozwoju wsi;
 • unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety;
 • zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

Nasza nowa strona internetowa jest już online.