Plan pracy na 2014

Rada RZRKiOR uchwaliła plany pracy na 2014 r., w tym plan pracy Rady, Prezydium Rady, Komisji rewizyjnej oraz Rady KGW.

RAMOWY PLAN PRACY Rady RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2014

Pierwsze posiedzenie

 • Kontrola działalności RZRKiOR za 2013 r. zgodnie ze Statutem i Regulaminem
 • Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. i kontrola działalności gospodarczej

Drugie posiedzenie

Badanie:

 • przychodów i rozchodów.
 • celowości ponoszonych kosztów.
 • realizacji uchwał zjazdowych.

Trzecie posiedzenie

 • Kontrola działalności pod względem legalności, celowości i rzetelności prowadzonej dokumentacji.
 • Ocena wykonania przychodów i wydatków do planu budżetowego.
 • Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego nieruchomości.
 • Opracowanie planu pracy na rok 2015.

RAMOWY PLAN PRACY Rady RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2014

I Posiedzenie Rady

 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Rady
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 – na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalenie budżetu na rok 2014.
 • Aktualna sytuacja finansowa i gospodarcza.
 • Ocena pracy Zarządu.
 • Przyjęcie do realizacji Planu Pracy KGW.
 • Przyjęcie do realizacji uchwał i wniosków po Zjeździe.
 • Przyjęcie uchwał (budżetowej i finansowej)
 • Sprawy organizacyjne i bieżące.

II Posiedzenie Rady

 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Rady
 • Ocena wykonania zadań wynikających z planu.
 • Informacja o realizacji zadań Rady KGW (przeglądy itp.)
 • Spotkanie z prezesami KR i SKR
 • Stan finansowo-gospodarczy Rejonowego Związku
 • Podjęcie uchwał.
 • Sprawy organizacyjne i bieżące

III Posiedzenie Rady

 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Rady
 • Ocena wyników finansowych za I półrocze
 • Nakłady na remonty i stan zagospodarowania budynku
 • Realizacja zamierzeń Rady KGW (konkursy, przeglądy, spartakiada, pielgrzymka)
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy organizacyjne i bieżące.

IV Posiedzenie Rady

 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Rady
 • Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku
 • ocena realizacji Planu Pracy.
 • Spotkanie z Radą KGW
 • Organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych w 2015 r.
 • Informacja o wynikach finansowych i gospodarczych.
 • Przedstawienie przez Zarząd założeń do budżetu i planu na 2015
 • Podjęcie uchwał.
 • Sprawy organizacyjne i bieżące.

Każde posiedzenie rozpoczyna się od zagajenia i przyjęcia protokołu. W zależności od potrzeb może być zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady na wniosek Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub jednostki nadrzędnej.

RAMOWY PLAN PRACY Prezydium Rady RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2014

I Posiedzenie Prezydium Rady

 • Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 • Ocena wyników finansowych i spraw gospodarczych Związku.
 • Zatwierdzenie wstępnego sprawozdania finansowego za 2013 r. i budżetu na 2014 r.
 • Przygotowanie do przeglądu kolędniczego
 • Ustalenie składu osobowego komitetu organizacyjnego przeglądu zespołów KGW
 • Analiza uchwał i wniosków ze Zjazdu Delegatów.
 • Przygotowanie materiałów do posiedzenia Rady.

II Posiedzenie Prezydium Rady

 • Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 • Przygotowanie materiałów finansowych na Radę (bilans, budżet)
 • Aktualna sytuacja finansowo-gospodarcza Związku.
 • Organizacja Przeglądu Zespołów
 • Prawy organizacyjne i bieżące.

III Posiedzenie Prezydium Rady

 • Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 • Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku
 • Organizacja Przeglądu Zespołów KGW
 • Analiza i realizacja wniosków i uchwał zjazdowych
 • Udział w spotkaniach i jubileuszach
 • Przygotowanie materiałów do posiedzenia Rady

IV Posiedzenie Prezydium Rady

 • Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 • Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku
 • Ocena realizacji planu pracy rady KGW
 • Ocena realizacji Przeglądu Zespołów KGW
 • Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady
 • Sprawy organizacyjne i bieżące.

V Posiedzenie Prezydium Rady

 • Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 • Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku
 • Ocena wyniku finansowego za VI miesięcy.
 • Organizacja konkursu wieńców dożynkowych i pielgrzymki do Rychwałdu
 • Udział w dożynkach i jubileuszach

VI Posiedzenie Prezydium Rady

 • Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 • Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku
 • Przygotowanie do pielgrzymki KGW
 • Organizacja spartakiady drużyn KGW
 • Sprawy organizacyjne i bieżące

VII Posiedzenie Prezydium Rady

 • Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 • Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku na posiedzenie Rady
 • Przygotowanie do przeglądu zespołu kolędniczych
 • Sprawy organizacyjne i bieżące
 • Projekty planów pracy
 • Projekty budżetu

W zależności od potrzeb mogą być zwołane dodatkowe posiedzenia Prezydium Rady. Do realizacji planów pracy będzie włączany plan pracy KGW i plan pracy Zarządu. Będą włączane pod obrad sprawy dotyczące rolnictwa, konsultacji i opiniowania aktów prawnych, w zależności od ich napływu.

RAMOWY PLAN PRACY Zarządu RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2014

STYCZEŃ / LUTY

 • Przedstawienie wyników finansowych Związku za 2013 r. i aktualnej sytuacji finansowej Związku.
 • Przygotowane budżetu na 2014 r.
 • Organizacja i przeprowadzenie przeglądu Zespołów Kolędniczych KGW.
 • Propozycje przeglądów i konkursów w Kołach Gospodyń Wiejskich.
 • Przygotowanie pracy Komitetu Organizacyjnego Przeglądu Zespołów KGW.
 • Sprawy organizacyjne i bieżące.
 • Remonty i konserwacja budynku (wg potrzeb i możliwości).

MARZEC / KWIECIEŃ

 • Przygotowanie posiedzeń Prezydium i Rady
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych, przedstawienie bilansu za rok 2013 i budżetu 2014.
 • Realizacja uchwał z poprzedniego zjazdu
 • Zorganizowanie spotkań Przewodniczących Rad Powiatu KGW regionu Podbeskidzia
 • Przygotowanie organizacyjne do przeglądu zespołów KGW.
 • Obsługa jubileuszy i zebrań KR/KGW
 • Sprawy finansowe i organizacyjne.

MAJ / CZERWIEC

 • Przygotowanie do przeglądu Zespołów KGW
 • Przeprowadzenie i podsumowanie Przeglądu Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia.
 • Analiza i realizacja wniosków i uchwał zjazdowych
 • Podsumowanie realizacji planu pracy za I półrocze 2014.
 • Obsługa jubileuszy i zebrań
 • Sprawy organizacyjne i finansowe Związku.
 • Remonty i konserwacja budynku (wg potrzeb i możliwości).

LIPIEC / SIERPIEŃ

 • Przygotowanie organizacyjne do VII Konkursu wieńców dożynkowych.
 • Sprawy finansowe i wewnątrzorganizacyjne.
 • Udział w uroczystościach dożynkowych.
 • Analiza realizacji planu pracy KGW
 • Organizacja konkursu wieńców dożynkowych i pielgrzymki
 • Sprawy bieżące. Remonty i konserwacja

WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK

 • Obsługa VII Konkursu wieńców dożynkowych.
 • Przeprowadzenie IV Pielgrzymki KR, KGW do Rychwałdu
 • Przygotowanie organizacyjne i przeprowadzenie IV Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia
 • Sprawy finansowe i wewnątrzorganizacyjne Związku
 • Udział w Jubileuszach.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

 • Informacja o przewidywanych dochodach i kosztach za rok 2014.
 • Wstępne propozycje planu pracy Rady i Zarządu na rok 2015.
 • Wstępna propozycja budżetu na rok 2015
 • Realizacja postanowień zjazdowych.
 • Sprawy organizacyjne.

Pliki do pobrania

RAMOWY PLAN PRACY 2014
PLAN PRACY 2014 RADY KOBIET