Plany pracy na 2023 r.

PLAN PRACY RADY KGW RZRKIOR W BIELSKU-BIAŁEJ NA 2023 R.

 1. Organizacja 2 spotkań Rady, w tym 1 wyjazdowe
 2. Organizacja XVI przeglądu kolędniczego – Przeciszów 22 I 2023 r.
 3. Współorganizacja Dni Kobiet (gminy, powiaty)
 4. Współorganizacja V Zjazdu Delegatów – 10 V – Jasienica
 5. Organizacja Przeglądu Zespołów Regionalnych 17-18 VI–Wisła
 6. Przygotowanie wystaw twórczości rękodzieła KGW – przy wszystkich przeglądach, konkursach, dniach kobiet, dożynkach
 7. Organizacja kolonii i ferii dla dzieci rolników?
 8. Współpraca i udział w konkursach kulinarnych KGW – np. Kulinarne Dziedzictwo, Złota Warzecha, Próbowacki itp.
 9. XVII Konkurs Wieńców Dożynkowych – Kęty 2023
 10. Udział KGW w dożynkach różnego szczebla 
 11. Udział w Jubileuszach KGW i innych spotkaniach 
 12. Pielgrzymka KGW i KR Rychwałd – 16 września 2023
 13. Spartakiada KGW – X 2023 – Wilkowice
 14. Szkolenia i konferencje – sprawy organizacyjne, zdrowotne
 15. Realizacja projektów dla KGW (gmina Kozy, Porąbka, Jaworze i in.)
 16. Współpraca z różnymi instytucjami, samorządem lokalnym 
 17. Aktualizacja rejestracji w Rejonowym Związku, na portalu mojeKGW.pl i opłacania składek członkowskich w Rejonowym Związku
 18. Propagowanie ogólnopolskich działań KGW 
 19. Odwiedzanie długoletnich, zasłużonych działaczek
 20. Propagowanie spraw ekologii
 21. Sprawy bieżące 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2023

Pierwsze posiedzenie 

 • Kontrola działalności RZRKiOR za 2022 r. zgodnie ze Statutem i Regulaminem
 • Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. i kontrola działalności gospodarczej

Drugie posiedzenie 

Badanie:

 • –  przychodów i rozchodów
 • – celowości ponoszonych kosztów
 • – realizacji uchwał zjazdowych
 • – sprawozdanie Komisji za okres kadencji 2018-2023 na Zjazd Delegatów

Trzecie posiedzenie 

 • Kontrola działalności pod względem legalności, celowości i rzetelności prowadzonej dokumentacji.
 • Ocena wykonania przychodów i wydatków do planu budżetowego.
 • Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego nieruchomości.
 • Opracowanie planu pracy na rok 2024.

RAMOWY PLAN PRACY  Rady RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2023

I Posiedzenie Rady (III-VI)

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Rady
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 – na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej
 3. Uchwalenie budżetu na rok 2023
 4. Aktualna sytuacja prawna, finansowa i gospodarcza
 5. Ocena pracy Zarządu
 6. Przyjęcie do realizacji Planu Pracy Rady KGW
 7. Przygotowanie Zjazdu Delegatów
 8. Przyjęcie uchwał (budżetowej i finansowej)
 9. Informacja o realizacji zadań Rady KGW
 10. 10.Sprawy organizacyjne i bieżące

II Posiedzenie Rady (IX/X)

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Rady
 2. Ocena wyników finansowych za I półrocze
 3. Nakłady na remonty i stan zagospodarowania budynku
 4. Realizacja planów Rady KGW (konkursy, spartakiada, pielgrzymka)
 5. Podjęcie uchwał
 6. Sprawy organizacyjne i bieżące.

III Posiedzenie Rady (XII)

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Rady
 2. Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku
 3. Ocena realizacji Planu Pracy.
 4. Spotkanie z Radą KGW
 5. Organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych w 2024 r.
 6. Informacja o wynikach finansowych i gospodarczych.
 7. Przedstawienie przez Zarząd założeń do budżetu i planu na 2024
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Każde posiedzenie rozpoczyna się od zagajenia i przyjęcia protokołu. W zależności od potrzeb może być zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady na wniosek Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub jednostki nadrzędnej.

RAMOWY PLAN PRACY Prezydium Rady RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2022

I Posiedzenie Prezydium Rady (II/III)

 1. Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 2. Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 3. Ocena wyników finansowych i spraw gospodarczych Związku.
 4. Zatwierdzenie wstępnego sprawozdania finansowego za 2022 r. i budżetu na 2023 r.
 5. Przygotowanie materiałów finansowych na Radę (bilans, budżet)
 6. Przygotowanie Zjazdu Delegatów
 7. Ustalenia organizacyjne przeglądu zespołów KGW
 8. Przygotowanie materiałów do posiedzenia Rady.

II Posiedzenie Prezydium Rady (V-VI)

 1. Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 2. Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 3. Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku.
 1. Ocena realizacji planu pracy 
 2. Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady
 3. Przygotowanie Zjazdu Delegatów
 4. Organizacja przeglądu zespołów KGW
 5. Sprawy organizacyjne i bieżące.

III Posiedzenie Prezydium Rady (VIII/IX)

1. Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 2. Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku za VI miesięcy
 3. Organizacja konkursu wieńców dożynkowych, pielgrzymki i spartakiady
 4. Udział w dożynkach i jubileuszach
 5. Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady
 6. Sprawy organizacyjne i bieżące.

IV Posiedzenie Prezydium Rady

 1. Otwarcie spotkania i przyjęcie protokołu
 2. Informacja Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu z działalności między posiedzeniami Prezydium Rady
 3. Ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Związku na posiedzenie Rady
 4. Przygotowanie do przeglądu zespołów kolędniczych
 5. Sprawy organizacyjne i bieżące
  1. Projekty planów pracy
  2. Projekty budżetu
 6. Sprawy organizacyjne i bieżące.

W zależności od potrzeb mogą być zwołane dodatkowe posiedzenia Prezydium Rady.  Do realizacji planów pracy będzie włączany plan pracy Rady KGW i plan pracy Zarządu. Będą włączane pod obrady sprawy dotyczące rolnictwa, konsultacji i opiniowania aktów prawnych, w zależności od ich napływu. 

RAMOWY PLAN PRACY Zarządu RZRKIOR w Bielsku-Białej na rok 2023

STYCZEŃ / LUTY 

 • Przedstawienie wyników finansowych Związku za 2022 r. i aktualnej sytuacji finansowej Związku.
 • Przygotowane budżetu na 2023 r.
 • Przygotowanie Zjazdu Delegatów
 • Aktualizacja stanu prawnego Związku
 • Sprawy organizacyjne i bieżące
 • Remonty i konserwacja budynku (wg potrzeb i możliwości)

MARZEC / KWIECIEŃ 

 • Przygotowanie posiedzeń Prezydium i Rady
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych, przedstawienie bilansu za rok 2022 i budżetu 2023. 
 • Przygotowanie Zjazdu Delegatów
 • Obsługa jubileuszy i zebrań KR i społecznych organizacji rolniczych
 • Sprawy finansowe i organizacyjne.

MAJ / CZERWIEC 

 • Aktualizacja stanu prawnego
 • Analiza i realizacja wniosków i uchwał zjazdowych
 • Podsumowanie realizacji planu pracy za I półrocze 2023.
 • Obsługa jubileuszy i zebrań
 • Przygotowanie Zjazdu Delegatów
 • Organizacja kolonii letnich
 • Sprawy organizacyjne i finansowe Związku.
 • Remonty i konserwacja budynku (wg potrzeb i możliwości).

LIPIEC / SIERPIEŃ 

 • Przygotowanie organizacyjne do Konkursu wieńców dożynkowych.
 • Sprawy finansowe i wewnątrzorganizacyjne.
 • Udział w uroczystościach dożynkowych.
 • Analiza realizacji planu pracy 
 • Organizacja konkursu wieńców dożynkowych i pielgrzymki
 • Sprawy bieżące. Remonty i konserwacja

 WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK 

 • Obsługa Konkursu wieńców dożynkowych.
 • Przeprowadzenie Pielgrzymki Rolników do Rychwałdu
 • Przygotowanie organizacyjne i przeprowadzenie Spartakiady Seniorów Podbeskidzia 
 • Sprawy finansowe i wewnątrzorganizacyjne Związku
 • Udział w Jubileuszach.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 

 • Informacja o przewidywanych dochodach i kosztach za rok 2023.
 • Wstępne propozycje planu pracy Rady i Zarządu na rok 2024.
 • Wstępna propozycja budżetu na rok 2024
 • Realizacja postanowień zjazdowych.
 • Sprawy organizacyjne.